Què són?

Les Comunitats d'Autoaprenentatge (Cd'A) són pisos d'estudiants tutelats per l'EdF. Els que hi viuen accepten un compromís de treball personal sota l'orientació de l'EdF.

Quina és la seva finalitat?

Oferir als joves la possibilitat de formar-se com a persones. Es tracta de treballar en tots els àmbits de la persona (físic, emocional, intel·lectual i espiritual) per tal d'acostar-nos a l'autorrealització. És la recerca filosòfica permanent de conèixer-se a un mateix per a esdevenir més plenament humà. Els valors que guien la recerca són els que s'exposen a l'ideari de l'EdF. La formació que ofereixen aquestes comunitats no és una formació tècnica o professional. És un treball personal que pretén l'evolució en la consciència del propi cos, del compromís amb la comunitat i amb la humanitat, del desplegament de les capacitats emocionals i empàtiques, de reflexió crítica contínua, estímul intel·lectual aplicat  a la pràctica del dia a dia, participació democràtica,  construcció ètica i desvetllament espiritual.  

Per què aquesta iniciativa?

Perquè pensem que cal accelerar el progrés personal de la població. En una situació social especialment complicada a nivell local i mundial, en la que es fa cada cop més evident que hi ha un augment simultanj de: A)     l'abandó en el cultiu d'un mateix degut a la pressió externa pel treball, la imatge, l'adaptació social acrítica, l'individualisme, el capitalisme insolidari, etc... i B)     la necessitat imperiosa de mesures urgents i creatives que es contraposin a les grans forces que limiten el nostre progrés a escala mundial com ara la degradació mediambiental, la tirania dels mitjans de comunicació, la renuncia a l'ús crític de la raó que aboca al fanatisme nacionalista o religiós, l'avarícia materialista i insolidària...., iniciatives com aquesta podrien suposar un petit pas per a estimular el creixement personal de la població i augmentar els nivells de saviesa i amor que portarien a una vida més plena i significativa.

Qui pot accedir a aquestes comunitats?

Qualsevol estudiant (es podria obrir a altres persones? Jo crec que més endavant, potser sí) que ho sol·liciti i sigui acceptat en una entrevista. Caldrà que accepti l'ideari de l'EdF i les normes de funcionament de la comunitat.  

Quins compromisos ha d'adquirir un estudiant per a viure en una Cd'A?

 De dues menes: A) compromisos standard o generals, iguals per a tots. B) Compromisos acordats de forma personal. A)     (Cal definir-los però podrien ser del tipus) -          respectar i participar en la gestió ecològica del pis. (alimentació, productes higiènics, contaminació acústica o ambiental, reciclatge,... -          respectar i participar en la normativa mínima de convivència. (horaris, visites, serveis, torns, tasques específiques, trobades, ...) B)     Els compromisos personals, són un pacte o acord entre la persona i l'EdF per mitjà del qual es compromet a treballar els aspectes dels seu creixement personal que més li convenen. Es tractaria d'establir una mena de "tarja d'activitats d'autoformació" que podria incloure activitats com ara: -          algun servei social al barri. -          hores d'estudi -          Sessions de meditació -          Sessions d'exercici físic -          sessions d'estudi de filosofia -          assistir a cineforums -          Participar en debats -          Participar en dinàmiques -          Participar en grups de reflexió. -          Practicar militància política o religiosa sempre que se sotmeti a reflexió racional. -          Llegir determinades lectures. -          Participar en estades o cursos. -          ... NOTES: -          Algunes de les activitats les hauria de facilitar l'EdF -          Es podria determinar la periodicitat de les activitats. Per exemple, una tarja podria incloure "Servei social dos cops al mes" o "Participació en grup de reflexió un cop per setmana durant el primer trimestre" -          Les targes es podrien renovar en funció de la seva idoneïtat i de les necessitats de la persona i de la comunitat. -          Caldria un seguiment o tutoria.

Qui supervisa el treball dels membres de la Cd'A?

S'hauria d'establir alguna mena de mecanisme per fer el seguiment tant del treball dels estudiants com de la marxa dels pisos. Els estudiants podrien tenir un tutor personal amb el que pactarien les trobades de revisió i que seria l'encarregat d'orientar el treball i ajustar-lo a les necessitats. Els pisos haurien de tenir un supervisor de l'EdF que podria ser resident o no i que seria l'encarregat de revisar críticament el seu funcionament aportant suggeriments o propostes per a la seva millora. No es descarta que s'hagués d'establir alguna mena de grup responsable de la marxa del projecte.

Quines motivacions o estímuls poden oferir les Cd'A als estudiants?

D'entrada es poden considerar dues opcions: A)     No hi ha d'haver cap avantatge o motivació externa per a participar en una Cd'A ja que és un treball que la persona mateixa es compromet a fer per a evolucionar. En aquest sentit, es podria fins i tot dificultar l'accés (cobrant un plus o posant condicions més dures) a fi que els que realment hi optin ho facin des del compromís amb el seu creixement. B)     Cal que hi hagi alguna contrapartida per a facilitat la demanda de joves que vulguin treballar-se personalment. Es podria donar l'allotjament gratuït o a baix preu per incentivar. També es podria pensar en alguns avantatges (subvencions, invitacions, orientació gratuïta, ...)

Quina durada té l'estada d'un estudiant en una Cd'A?

 

Activitats realitzades:

1. Cd'A del carrer Romaní: 
  • 03.10.07. Inauguració de la Comunitat. Es proposa un llistat d'activitats d'entre les quals han de triar-ne una cada mes. (Vegeu la proposta)
  • 30.10.07. Sessió de treball amb el grup "L'Ecotó" per tal de parlar del recilatge dels residus del pis.
  • 07.11.07. Reunió de seguiment del mes de novembre.
  • 02.12.07. visita a la Cooperativa La Fageda.
  • 04.12.07. Reunió de seguiment del mes de desembre.
  • 18.12.07. Xerrada sobre el creixement personal tal com l'entén l'EdF.
(L'activitat va acabar el gener de 2008 a partir d'un incident aliè a l'experiència)