Objectiu:

Fer confluir en un grup la saviesa personal per a arribar a consens sobre què passa, què hem de fer i com ho hem de fer. (coneixement, ètica i estètica)

JUSTIFICACIÓ:

Aquesta és una proposta de treball polític. Es tracta d'assajar la democràcia deliberativa que seria una alternativa o complement (temporal) de la democràcia participativa. Hi ha una crisi de la democràcia participativa donat que la voluntat popular no es veu reflectida en les accions dels polítics i els governs. Mentre la ciutadania aposta per la llibertat d'expressió els governs la limiten. La gent vol energia lliure i neta i els polítics ofereixen oligopolis i concentració de poder. L'expressió popular demana limitar els guanys i la desigualtat salarial però les lleis dels governs la defensen i promouen... Això passa perquè estem regits per un sistema polític que ha ocupat el poder i l'exerceix de forma autoritària relegant la gent a votar un cop cada 4 anys i a participar de manera simbòlica i consultiva en el que ells consideren convenient.

Cal fer sentir la veu de la gent. Però què pensa la gent? Quina és l'opinió del poble? Normalment es creu que a través de les eleccions i els referèndums sabem què vol la gent però aquestes consultes estan molt manipulades per la pressió emocional que exerceixen els mitjans de comunicació i per la visceralitat amb que es plantegen les dicotomies de manera que més s'assembla a un combat entre bandes rivals que a un treball de construcció col·lectiva que és el que hauria de ser.

Per això penso que cal difondre i practicar el pensament col·lectiu i el debat on es clarifiquen les coses i es busca el coneixement i el bé comú més que no pas tenir raó i dominar l'oponent. Aquest treball pretén ser un instrument de prova, un camp de pràctica i un fòrum per a difondre aquesta nova manera de fer política. La democràcia deliberativa és una estratègia fonamental que s'ha d'incorporar a les noves tecnologies de la gestió de la vida col·lectiva.

A aquestes entrades del meu blog podeu trobar diverses reflexions sobre el tema de la democràcia deliberativa.

"Problemes nous demanen mirades i propostes noves"

"Estem cedint massa poder"

"Oferir el que la gent vol o el que és desitjable?"

"En diem democràcia però en realitat és aristocràcia!"

"Un home, un vot i deu homes, trenta vots!"

"Com sabem què vol el poble?"

"Una cosa és la que la gent pensa quan no pensa i una altra el que la gent pensa quan pensa"

Temes:

Centrats en els temes socials, culturals, polítics, econòmics, ecològics i tots aquells que afecten a la comunitat i sobre els quals la comunitat ha de tenir una opinió i una decisió que després els polítics han de gestionar.

Mètode:

Treball de síntesi buscant els acords i allò comú. Procurar arribar a decisions si es pot per consens millor i si no per votació de consens sistèmic. Debats amb actitud de recerca, d´honestedat, fluïdesa i cooperació. Aquests debats han de ser racionals i lògics en el sentit que el discurs ha de ser coherent, les premisses amb la millor fonamentació i la mirada crítica constructiva.

Normalment a l'Escola de filosofia treballem amb la mirada més analítica del qüestionament permanent, la crítica, i l'art de viure en la incertesa i el dubte com a formes d'apropar-se a la veritat. En el cas que ens ocupa no busquem tant la veritat com l'acord sobre el que considerem més convenient. En democràcia i en general en la vida social no busquem la Veritat sinó les veritats de consens, de coherència o d'eficàcia. És aquí on hem d'incidir, en la pràctica d'aquesta recerca de les veritats provisionals que volem aplicar a la nostra vida per a aconseguir una dignitat i un nivell de vida que permeti a cada individu el desplegament de la seva evolució.

Participants:

Grups de no més de 8 persones. Allò ideal seria que els grups acollissin persones prou diverses com per a generar un debat ampli i amb moltes mirades però també prou homogènies com per a compartir conceptes, idees i processos que facilitin el debat. També convé que hi hagi un cert nivell inintel·ligència i de formació humanista bàsica vinculada a l’actualitat.

En la democràcia deliberativa, que segueix el model dels judicis amb jurat popular, els participats en els grups de reflexió són elegits a l'atzar. En aquests cas no és així. Participen les persones que accepten la invitació i sol ser desitjable que no es coneguin entre ells.

Resultat:

De l’èxit del treball d’aquests grups en sortirien un seguit de proposicions consensuades que, se suposa, s'incorporarien el saber col·lectiu i serien de rang superior a les opinions personals. Podrien ser materials de partida o de suport per a posteriors debats i també podrien ser compartits per a altres grups. Evidentment aquestes proposicions estarien sotmeses a revisió permanent.

Mètode de treball:

Sessions d’una hora i mitja amb el plantejament d'una qüestió tancada i amb un moderador que planteja el tema, regula el diàleg i facilita la presa de decisions.

Resum de les reunions QUE S'HAN FET FINS ARA:


1. GRUP: 01 1/2

DIA: 04.05.2020

PARTICIPANTS: 9

SITUACIÓ DE PARTIDA: Hem d’arribar a un acord comú sobre “Què està passant” amb consens. (Es refereix a la crisis del coronavirus)

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Farragós i feixuc. Poc fluid.

CONCLUSIONS: Hi ha una situació global a partir del món industrialitzat que afecta més als més febles.


2. GRUP: 02 1/2 (La segona sessió d'aquest grup [02 2/2] prevista pel dilluns 25.05.2020 no es va realitzar per falta de quòrum)

DIA: 11.05.2020

PARTICIPANTS: 6

SITUACIÓ DE PARTIDA: Fem un judici popular a tot el que està passant. (Es refereix a la crisis del coronavirus)

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Costa fixar la idea de judici però la situació es recondueix bé

CONCLUSIONS: No definim què passa. Detectem la responsabilitat dels organismes internacionals i governs per incompetència i una part d’intencionalitat. Considerem els mitjans de comunicació també responsables per incompetència amb una part també de corrupció


3. GRUP: 01 2/2

DIA: 18.05.2020

PARTICIPANTS: 8

SITUACIÓ DE PARTIDA: Intentem elaborar un informe final de responsabilitats i debatem què hem de fer.

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Fluid i força dinàmic.

CONCLUSIONS: Qüestionem la responsabilitat de persones i del sistema. Apuntem a la informació veraç, la pèrdua de la por la revolta, el saber on estem i estimar com a línies d’actuació.


4. GRUP: 03 1/2

DIA: 20.05.2020

PARTICIPANTS: 7

SITUACIÓ DE PARTIDA: Què està passant? Atribució de responsabilitats.

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Força bé però amb distorsions de canvi de tema per a aprofundir o qüestionar aspectes concrets de funcionament.

CONCLUSIONS: El grup creu que hi ha una minoria poderosa que manipula i provoca o aprofita les desgràcies en benefici propi.


5. GRUP: 04 1/2

DIA: 27.05.2020

PARTICIPANTS: 7

SITUACIÓ DE PARTIDA: Què està passant? Informe tècnic amb atribució de responsabilitats.

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Molt més centrats en les característiques i conseqüències de la crisi que en la descripció i anàlisi de causes i responsabilitats.

CONCLUSIONS: El grup creu que el coronavirus té una origen natural. La informació que s'ha donat ha usat la por. La classe política ha actuat amb autoritarisme. La gent en general ha sigut poc crítica i té alguna responsabilitat per no haver frenat una forma de vida que depreda el planeta i facilita aquests tipus de pandèmies.


6. GRUP: Escola de Filosofia

DIA: 01.06.2020

PARTICIPANTS: 10

SITUACIÓ DE PARTIDA: Esteu d'acord en implementar una Renda Bàsica Universal?

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Aportacions molt centrades, concretes i informades. Debat molt fluid

CONCLUSIONS: El grup pensa que la RBU és necessària i indispensable. Que la RBU aportarà més llibertat i un repartiment de la riquesa. Que la RBU serà un dinamitzador i generador d'altres canvis. Que la RBU s'haurà d'implementar juntament amb altres mesures sistèmiques i complementàries.


7. GRUP: Escola de Filosofia

DIA: 03.06.2020

PARTICIPANTS: 4

SITUACIÓ DE PARTIDA: Què hem de fer? (En la situació de crisi sanitària del coronavirus)

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Pocs participants i algun que només participa per xat. No se segueix el guió habitual.

CONCLUSIONS: Intercanvi d'opinions sobre diversos temes. No hi ha un guió. Surten debats sobre la necessitat de mobilitzar-nos, de defensar-nos i de saber. També sobre el paper i la definició de "savi".


8. GRUP: Escola de Filosofia

DIA: 15.06.2020

PARTICIPANTS: 8

SITUACIÓ DE PARTIDA: S'haurien de limitar els guanys personals a una certa quantitat?

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Res significatiu

CONCLUSIONS: Els guanys personals s'haurien de limitat a 15 milions d'euros aquí a Europa. Les lleis han de tendir més a l'equitat que a la justícia. L'ambició és bona sempre que no perjudiqui a altres persones.


9. GRUP: Escola de Filosofia

DIA: 22.06.2020

PARTICIPANTS: 7

SITUACIÓ DE PARTIDA: En quins casos s'haurien de controlar els moviments i les comunicacions de les persones?

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: Res significatiu

CONCLUSIONS: La democràcia representativa aquí i ara, no ens mereix confiança. Si l'estat fos democràtic, els casos de control de moviments i comunicacions haurien de ser els que fixa la llei.


8. GRUP: Escola de Filosofia

DIA: 29.06.2020

PARTICIPANTS: 8

SITUACIÓ DE PARTIDA: Es pot obligar la població a vacunar-se?

INCIDÈNCIES DURANT EL DESENVOLUPAMENT: El tema és d'abast més ampli i inclou qualsevol mesura de seguretat que limiti la llibertat.

CONCLUSIONS: A l'hora de fer les lleis que regulen les llibertats i la seguretat s'hauria d'aconseguir que quedessin ben ponderats i equilibrats els dos valors. Com un sistema de vasos comunicants que cap dels dos pugui ofegar l'altre. Els graus de seguretat proposats han d'anar acompanyats dels corresponents graus de llibertat i a la inversa.