textos

Sense esperar res...

"Sense esperar res té la ment i la personalitat controlades, sense cobdícia; actua, però sempre de manera irreprotxable... Ell no té cap vincle, és lliure, la ment centrada en la saviesa, les seves accions, realitzades com a ofrena, no deixen cap rastre." (Bhagavad Gita)

Sobre la pau.

(Extracte de les idees de la reunió de l’EdF del dia 16.01.04 sobre el tema de la pau. Sessió per a presentar el “Col·loqui filosòfic” que organitza la Plataforma per la pau de Blanes el dia 22 de gener. Resum no consensuat elaborat per en Josep M. Carbó) 1. La paraula pau pot tenir diferents accepcions. Una d’elles és un estat de tranquil·litat i equilibri desitjable. 2. Però no ens referirem aquí a un estat o situació sinó a un procés o procediment per actuar davant els conflictes. “La pau és el camí” deia Gandhi. Quan diem això no estem entenent pau com un estadi o lloc on arribar sinó com una actitud. No és un lloc sinó una manera de viatjar. (No pertany al regne dels fins sinó dels mitjans) 3. La pau així entesa, és una actitud que s’activa davant una relació inharmònica. Només quan apareixen situacions de conflicte o d’enfrontament (de manca d’equilibri o tensió entre dues instàncies, persones, grups, països) podem actuar de forma pacífica. 4. Definim l’actitud de la pau com aquella que percep, sent, pensa i actua buscant sempre el bé de les parts en conflicte. O sigui que som pacífics quan estem a favor del tot i no contra una part perquè veiem la globalitat superior que formen les parts. Hem de buscar una solució o resposta que satisfaci els anhels de les dues parts. (Que no sempre vol dir donar la raó a les dues parts o buscar la manera de que les dues parts obtinguin el que demanen. )Anar a favor de tots és difícil perquè estem acostumats a concebre sempre les coses com separades o enfrontades. Unes exclouen les altres. Sembla que el bé d’una part és el mal de l’altra i que forçosament ha de ser així. Però l’actitud de la pau és la que sap que no és així i busca una solució d’ordre superior que englobi les legítimes aspiracions finals de les parts. 5. En la nostra vida quotidiana podem trobar tres nivells de conflictes.
5a. Conflictes entre pobles i estats. (Aspiració a la pau mundial) Anar a favor de totes les parts en conflictes d’aquest nivell exigeix una aposta clara per la democràcia. L’aplicació a nivell mundial d’un sistema democràtic de govern entre els pobles, és el camí per augmentar la justícia i poder treballar de forma pacífica. Només amb esperit clarament democràtic podem treballar a favor de tothom en els conflictes a nivell mundial.
5b. Conflictes entre persones o grups. (Aspiració a la pau social) Per buscar respostes a favor de tots en els conflictes entre persones o grups necessitem desenvolupar l’amor. L’amor és l’actitud que t’eixampla la visió del conflicte i et permet pensar i actuar a favor de tots.
5c. Conflictes amb un mateix. (Aspiració a la pau interior) Per poder superar els conflictes interiors sense haver de castrar o negar cap de les nostres potencialitats, és a dir actuant a favor de tot el nostre ésser, és necessari desenvolupar l’autoconeixement.
6. Així doncs, consciència democràtica, amor i autoconeixement són les actituds que ens permetran ser eficaços quan plantegem de forma pacífica (a favor de tots) la resolució dels conflictes. 7. També tenim la convicció que és difícil tenir actituds democràtiques sense amor a les persones i també és difícil estimar sense tenir un coneixement de nosaltres mateixos. Així doncs, l’estructura de les actituds de la pau van de l’individu al món. (Els homes en pau amb ells mateixos creen un món pacífic mentre que costa pensar que un món en pau impliqui persones amb pau interior.) Girona, 14 de gener de 2004

Sobre la llibertat individual:

(Conclusions de la reunió de l’EdF del dia 27.09.04)
1. Llibertat és sinònim d’elegir, escollir o decidir. (No ens va quedar clar si era una capacitat, un dret, una voluntat o un estat. No ens va semblar rellevant seguir buscant) 2. Hi ha llibertat responsable i llibertat irresponsable. La llibertat responsable, que és la desitjable, és aquella que ens permet escollir o decidir qualsevol cosa mentre no entrem en contradicció amb els nostres valors més íntims. 3. Els nostres valors personals seran tant millors quant més orientats estiguin al bé. Girona, 28 de setembre de 2004

Sobre la frugalitat.

(Conclusions de la reunió de l’EdF del dia 18.07.05) Definim frugalitat com l'actitud de sobrietat i senzillesa del que viu la vida com si fos un pas, un trànsit. És una virtut la frugalitat? En la nostra societat consumista, la frugalitat no es valora, però malgrat tot, té aspectes molt interessants com ara: Qüestiona els hàbits de consum. Sabem que el nostre sistema es basa en el consum i que potser una frugalitat generalitzada i radical col·lapsaria la nostra societat. Ja sigui com a testimoniatge crític o com a pràctica transformadora, la frugalitat porta a considerar noves maneres d'organització econòmica que segurament facilitarien l'aparició d' alternatives més justes i solidàries. Et posa en contacte amb les necessitats. El plantejament de la vida frugal augmenta la consciència de les teves necessitats i qüestiona els hàbits consumistes que hem adquirit. Aquí apareix la qüestió de quina és la resposta més frugal a les nostres necessitats. La resposta podria ser: La que requereix menys despesa de recursos. La menys acaparadora. (la menys aferrada, la que prefereix "usar" a "tenir"). Com es fa per ser frugals?Tendint-hi. És una actitud que ens orienta a prendre decisions més que uns seguit de conductes ja fixades.Acceptant les necessitats materials i culturals que la societat ens imposa però restringint i valorant la qualitat (cal apreciar-la sense arribar al luxe superflu) i la quantitat del que consumim. Què pot esperar la persona frugal? D'entrada no seria un model de vida valorada socialment però un estil de vida frugal podria qüestionar la societat, donar testimoni de coherència i crear vincles entre els que opten per aquest valor.

L'alienació en el treball:

Sobre el tema de l'alienació en el treball, tractem els següents aspectes: A) En l'actual sistema econòmic, l'alienació en el treball és inevitable? Hi ha com a mínim dos factors que la condicionen. Per una part l'actitud personal i els valors del treballador i per una altra el tipus de feina. Hi ha persones més resistents a l'alienació i feines més alienants que altres. B) L'alienació en el treball és sempre negativa? Depèn. Una excessiva alienació dificulta el creixement personal i fa que les decisions econòmiques es prenguin en funció del benefici. Per altra banda una identificació molt alta amb la feina pot també dificultar la creativitat i el creixement en altres àmbits. C) Com podríem evitar en el possible l'alienació en el treball? Triant la feina per vocació i no tant per la rendibilitat. Interessant-nos personalment i implicar-nos amb la feina que hem trobat. Aportant idees i iniciatives per fer la feina més creativa i complementària amb el nostre projecte personal de vida.

La creativitat

Resum de les principals idees del debat: 1. Crear és fer una cosa nova. 2. totes les persones tenim diferents graus de potencialitat crativa. En podem dir dons, talents o genialitat. 3. En l'acte creatiu l'home "tradueix" en coses concretes les idees, el "poder universal" o el "coneixement". 4. Podem ajudar a desenvolupar la creativitat que totes les persones tenim fomentant la llibertat interna. 5. El poder de la intenció afavoreix la creació.

La funció de la religió al segle XXI:

Respecte al tema de la religió, pensem que cal distingir clarament la religió de l’espiritualitat. Entendrem per religió el fenomen social i ideològic de construcció de paradigmes pre racionals amb finalitats explicatives i d’ordenació social. En aquest sentit al llarg de la història ha servit per a donar cohesió a les societats, ordenar la seva conducta ètica, satisfer les expectatives mundanes i transmundanes, suplir l’absència de la ciència lògico-racional i atorgar sentit a una existència incerta. Espiritualitat es pel contrari la recerca filosòfica (en sentit etimològic d’amor al coneixement”) quan transcendeix la raó. És la via del coneixement interior (“coneix-te a tu mateix”), la recerca de la veritat, la bellesa i el bé des del ésser total (no només amb el pensament). Busca més la il·luminació que la comprensió, la consciència que la ciència, el ser que l’actuar. En totes les cultures s’ha donat aquest camí espiritual, molt sovint lligat a la religió, però no sempre tancat en el context religiós. Totes les religions han començat amb grans intuïcions espirituals i poc a poc han sigut devorades per la religió dogmàtica. L’espiritualitat però s’ha mantingut dins les religions amb els corrents místics (mística cristiana, sufisme, tantrisme,...) Podem trobar doncs persones espirituals i religioses (buscadors del coneixement que segueixen ritus o accepten paradigmes ideològics socials); persones espirituals i no religioses (que busquen el coneixement però no s’adscriuen a cap institució d’àmbit social religiós); persones no espirituals i religioses (que no es preocupen pel coneixement transcendent però segueixen les normes socials de les religions) i persones no religioses ni espirituals. La religió es diferencia de l’espiritualitat en que aquella és pre racional i aquesta post racional. La religió busca sobretot satisfer les necessitats emocionals i socials de les persones (per això té tanta importància la comunitat dels creients i l’acció social de les esglésies) No supera les proves racionals ja que es fonamenta en una fe obedient i sumisa; desconfia de la raó perquè és irracional. És el caldo de cultiu ideal del fonamentalisme i el fanatisme. Infantilitza l’home i no el deixa créixer. L’espiritualitat en canvi busca la satisfacció dels anhels més elevats, no tem la raó sinó que l’aborda i la transcendeix (és transracional) Es viu de forma íntima i individual i es fonamenta en l’autonomia i l’aventura del coneixement. No es sotmet a cap dogma o norma social i s’orienta directament a la realització. Sota aquesta distinció un xic maniquea i expressament simplista a fi d’exemplificar una diferència d’essència (no de matís) podem veure amb claredat que el futur desitjable de la religió seria la seva desaparició. L’espiritualitat en canvi hauria d’expandir-se. Les funcions que fa la religió actualment les hauria d’assumir la societat civil madura i democràtica: l’acció de justícia social, de crítica al capitalisme, d’ètica humanista,... ha de ser tasca de la comunitat de ciutadans perquè són objectius socials clarament polítics i econòmics. Cal educar els ciutadans en els valors de la solidaritat i la justícia, no com un imperatiu transcendent sinó com una exigència del nou estadi evolutiu de la humanitat. (els drets humans tenen més legitimitat que els 10 manaments perquè són fruit de la maduresa i la decisió lliure dels humans i no una imposició divina). Mentre la societat evoluciona a nivell social, els individus han d’evolucionar a nivell espiritual. La pervivència de la religió és la pervivència de la nostra immaduresa social (col·lectiva) i espiritual (com a individus). Girona, novembre de 2003.
Aquest text elaborat per alguns membres de l'EdF a partir d'una conferència que vam escoltar, va servir de document base per a la sessió del mes de desembre.

La immigració

(Conclusions de la Reunió ordinària del mes de maig de 2008) 1. El fenomen de la immigració evidencia un cop més la necessitat de treballar-nos personalment i socialment. 2. L'actitud envers la immigració ha de ser d'inclusió i la base a partir de la qual l'abordem, els drets humans. 3. Tant immigrants com nadius ens hem de corresponsabilitzar en el tema. 4. La línia a seguir és el respecte i l'educació des de la igualtat.

Immigració en el dia a dia

Ens plantegem els problemes de convivència que ens trobem amb les persones immigrants i també quins són els límits de l’acceptació (si és que n’hi ha) i quins els factors que ens ajudarien a aprendre tots plegats i avançar. Després d’una hora i mitja de xerrada arribem als següents punts d’acord: Els límits a l’acceptació de les pautes culturals són els drets humans que estan per damunt de qualsevol cultura, creença o ideologia. (Alguns aspectes conflictius i no resolts provenen de certes pautes culturals que no xocant amb els drets humans, són necessàries per a viure entre nosaltres. Parlàvem per exemple, de la necessitat d'identificar-nos -mostrar el rostre-, o seguir els plans d'estudi o els horaris i el calendari labora, etc.) Cal desmuntar fal·làcies que corren entre la gent amb dades contrastades. (Que els immigrants reben més ajudes, que són bruts, que són la ruïna pel país,...) L’ajuda que podem oferir als immigrants és la mateixa que podem oferir a tothom. Cal doncs un criteri d’igualtat. Ajudar en el que necessitin i fer-los companyia. El mateix que hauríem de fer amb les persones que ho necessiten i no són immigrants. Hi ha d'haver un tractament diferent en els casos d'inadaptació quan es refereixen a aspectes de normes morals (no tenim la mateixa moral) i quan es refereixen a aspectes de funcionament (no tenim els mateixos costums). En el primer cas cal esperar el seu progrés moral tot ajudant-hi. En el segon, en canvi, cal exigir i forçar la situació ja que no afecta a les seves creences o principis. En els casos d'infants que es veuen privats d'una certa normalitat a causa de les creences dels seus pares, pensem que caldria pressionar els pares, però no arribar mai a les amenaces que els fessin enroscar-se en la por.

El compromís

1. Diferenciem primer el compromís social del compromís personal. El compromís social és el que ens imposa la societat obligant-nos a fer certes coses per tal de ser acceptats. Tot i que aquest aspecte té una dimensió filosòfica important, acordem centrar-nos en el compromís personal 2. Definim compromís personal com una obligació que ens posem nosaltres mateixos i que hem de mantenir fins que considerem racionalment que fer-ho és millor que deixar de fer-ho. 3. Els compromisos es poden adquirir en dos àmbits ben diferents: l'àmbit de les accions (comprometre's a fer una cosa, per exemple) i l'àmbit de l'afectivitat (comprometre't a estimar, per exemple) 4. En l'àmbit de les accions els compromisos són perfectament assumibles com a expressió de la llibertat personal. En l'àmbit de l'afectivitat, per contra, no ens podem comprometre perquè qualsevol expressió afectiva mancada de llibertat perd la seva essència.

L'ajuda

La veritat és que el tema de l'ajuda ens va costar molt de tractar. Sobretot pel fet que hi ha moltes consideracions prèvies i que segons com les entenguem ens porten a conclusions ben distintes. Algunes de les qüestions que ens vam plantejar són: Sempre hem d'ajudar a qui ens ho demana? Es pot ajudar algú sense que ell sàpiga que ha estat ajudat? Hi ha diferents nivells d'ajuda? Es pot ajudar algú no fent res? Podem ajudar algú sense saber que ho hem fet? Podem ajudar algú contra la seva voluntat? Pot ser que sigui una ajuda alguna acció que el demandant percep com a negativa en aquell moment? Una ajuda ha de suposar sempre un benefici per l'ajudat? (Si perjudiquem algú volent ajudar-lo, l'hem ajudat?) Podem dir que hem ajudat algú si ho hem intentat i no ens n'hem sortit? Hem de tenir prioritats a l'hora d'ajudar? (segons la persona?, segons la urgència?, segons la transcendència de la demanda?,... Ens poden ajudar els animals o les coses? Aquestes són algunes de les qüestions que van aparéixer i cal dir que ens van fer ballar molt el cap. En un moment donat de la trobada vam veure que era necessari trobar la definició d'"ajuda". Hi vam esmerçar molt de temps i esforç amb un èxit relatiu. Com a conclusions podem presentar doncs, una aproximació de definició i 5 consideracions amb les que tots vam estar d'acord. Conclusions: Definició: Ajuda és qualsevol acció interpersonal que algú és capaç d'aprofitar per tal d'obtenir algun benefici que no suposi limitar el seu desenvolupament personal. Consideracions: Pot ser que t'ajudi no donant-te el que em demanes (P.e. si em demanes droga) Pot ser que no t'ajudi donant-te el que em demanes (P.e. si em demanes droga) Podem ajudar algú encara que no ens ho demani (P.e. si l'informem de què està a apunt de perdre la cartera) Si alguna acció a ajuda que algú m'ofereix jo no la percebo com a tal, no ho és. Hi ha com a mínim 4 tipus d'ajuda: Física (ajudant-lo a portar un paquet pesant), Emocional (consolant-lo en un aflicció), Intel·lectual (aclarint-li un problema de matemàtiques) i espiritual (sense exemple)

L'esforç

Ens vam plantejar un piló de qüestions per començar com ara "Té sentit valorar l'esforç?", "Val la pena esforçar-se per segons què?", "Hi ha esforços inútils?", "Tothom pot esforçar-se?", "Com puc saber la meva capacitat d'esforç?", etc. Després d'un bon debat vam arribar a les següents 3 conclusions: 1) L'esforç i el resultat no són el mateix. (Hi pot haver resultat sense esforç i esforç sense resultat. I a més quan hi ha esforç i resultat, no necessàriament són proporcionals) 2) Esforç útil és aquell que ens ajuda a millorar, independentment dels resultats. O sigui que si ens esforcem i això ens fa millors, l'esforç haurà sigut útil encara que no hàgim aconseguit l'objectiu. 3) Tot esforç ve d'una motivació però no tota motivació dóna esforç. (Impossible esforçar-nos pel que no ens interessa o motiva, però en canvi hi ha coses que ens motiven que no generen esforç. Per exemple si jo treballo segur que és per a alguna cosa, però pot ser que vulgui una cosa i no faci res per a aconseguir-la. Una altra formulació que va sortir d'aquest principi seria: els grans esforços venen de grans motivacions però hi ha grans motivacions que no exigeixen grans esforços. Va aparèixer al final un aspecte de l'esforç que no va quedar clar i que va donar peu a formular el tema del proper dia. La qüestió es planteja respecte a la necessitat de l'esforç: Si poguéssim aconseguir els nostres objectius sense esforçar-nos, ho faríem? Aquí hi va haver disparitat de respostes i posicions. Tenint en compte que la ciència i la tècnica són grans mitjans per a aconseguir objectius sense esforç, plantegem que el tema del proper mes d'octubre sigui: "El paper de tècnologia i la ciència en el desenvolupament humà".

Tecnologia i creixement personal.

Resum de la reunió ordinària del mes d'octubre: Vam estar mirant un video del programa "Redes" d'E. Punset sobre el tema. En el col·loqui vam intentar arribar a alguna conclussió però aquest cop no vam poder. Deixem aquí constància d'alguns temes que van sortir. No es pot frenar el progrés ni l'avenç de la tecnologia. El més temible és l'ús que es pot fer de certes tecnologies més que no pas les tecnologies en si. Quins són els límits de la identitat humana que la tecnologia ha de respectar? Tindrem els humans capacitat per a integrar les noves tecnologies a la nostra vida o serem simples víctimes o subjectes passius davant la seva implantació?

Fluir o forçar

Acords de la reunió ordinària del mes de desembre. Tema: L'autorrealització: fluir o forçar? Els principals temes que vam sortir són: Definim fluir com “deixar passar sense posar obstacle”. Sembla que en les emocions i el pensament hem de deixar fluir però en les accions convé forçar. Sembla també que hi ha d'haver un bon equilibri entre les dues actituds. Fluir quan cal i forçar quan cal. Aquí recordem l'antiga pregària: “Déu meu, doneu-me la força per a canviar el que puc canviar, la paciència per a acceptar el que no puc canviar i sobretot la saviesa per a distingir una situació de l'altra”. Comentem la saviesa del bambú que quan ve la riuada sap inclinar-se i cedir al seu impuls i quan ja ha passat recobra la seva posició. Per contra, l'arbre sec resisteix i la força de l'aigua el parteix i se l'endú. També hi ha qui pensa que l'actitud de fluir o forçar ha de sempre i no només en segons quines circumstàncies. Segons aquesta opinió hi hauria dues maneres de concebre el problema: o bé ens hem d'esforçar sempre i el fluir és fruit o conseqüència d'aquest esforç (un acte de disciplina) o bé fluïm sempre i abandonem; llavors apareixen els esforços a la nostra vida de forma natural. Estem força d'acord en el text que presenta en Luis sobre l'autorrealització i que us adjuntem a continuació. És una reflexió sobre com viuen les persones que som mestresses de la seva vida interior i flueixen. Amb tot, no vam arribar a cap conclusió acceptada per tots excepte l'acord en el que ens presenta en Luis.

Reflexions d'en Luis:

AUTORREALIZACIÓN. EL DUEÑO INTERIOR: EL FLUIR. El dueño interior se refiere dentro del desarrollo personal, a la responsabilidad de ser uno mismo; dastacando en él algunas aptitudes como: *Aceptan y see adapatan a las circunstancias que les presenta la vida, porque saben que “la aceptación es el principio del cambio. *Aceptan los problemas y los obstáculos como parte de la vida, tomándolos como aprendizajes o superaciones. *Saben sentirse en paz interior por encima de las circinstancias externas, poque saben que con serenidad la energía mental fluye mejor y por tanto deciden mejor. *Viven el presente con realismo prudente y positivo, porque saben que las deficiencias psicológicas como las angustias, temores, preocupaciones... que provocan los pensamientos de vivir en el pasado o en el futuro “no controlable”, sólo sirven para restar energía mental. *Saben que la vida es bastante incierta y cambiante, por lo que no se aferran a creencias o bienes materiales que estorben su crecimiento personal o les detengan en pensamientos paralizadores como la añoranza o el enojo. *Actúan con libertad interior, con prudencia y determinación en sus principios, sin juzgar y poniendo su energía en su conducta y no en el posible resultado que no puedan controlar. *Tampoco pierden su energía quejándose, porque saben que “sólo las acciones no las intenciones, cambian las cosas”. Por tanto, para aquel que quiera hacer su camino, com menos malestar personal, siendo más dueño interior, mejor que fluya como el fuego o el agua. (Aquesta part no va ser llegida a la reunió y per tant no en tenim opinió) Otras aptitudes de personas “Dueño Interior”. Sobre el control de la propia conducta, por encima de las emociones: -Actúa con temperancia, templanza, armonía, equilibrio y responsabilidad. Conducta por encima de los entusiasmos y tristezas. -El autocontrol mental es independiente de las circunstancias externas, p.e. pobreza o riqueza. -Disfrutan de lo que les brinda la vida. Igual que de la vida en sociedad, como de la soledad. -No pierde el tiempo quejándose, porque eso sólo paraliza, no cambia nada. -Se adaptan a las circunstancias, acutando con realismo positivo. Aceptando lo inevitable y cambiando lo cambiable. -No siente culpa ni arrepentimiento por hechos pasados, porque saben que eso sólo crea ansiedad paralizadora. Aprenden de los errores cometidos para seguir mejorando. -Igual que se tratan ellos mismos con libertad, también lo hacen con los demás, respetando. -No sólo manipulativos y se dejan manipular. -No se atormentan con preocupaciones. -Viven een el momento presente, porque saben que ni el pasado en el futuro se puede vivir. Y saben diferenciar la realidad de la ilusión. -No se preocupan por lo que pueda pasar y no esté en sus manos poder controlarlo. -No les asusta lo desconocido ni los desconocidos. -Noo juzga. Ni les afecta la crítica no constructiva. Tienen buena autoestima personal. -Aceptan la incertidumbre la de la vida. -No postergan lo que sienten deben hacer. -No necesitan la aprobación ajena en sus decisiones. Son independientes en si mismos. -Su conducta no se dirige desde convencionalismos esternos. -Se acerca a sí mismo tal y como son, con sus dotes y defectos. -No se quedan paralizados ante los problemas. Los afrontan. -No tienen miedo al fracaso. Tienen el coraje de actuar bajo sus propios principios, sin miedos paralizadores. -Son creativos e inconformistas. Líderes de sí mismos. -Capacidad para reeducar las propias creencias. -El miedo y la ignorancia es lo que más alejan a una persona de su autorrealización. -Etc.

Obama, paradigma del canvi?

Després d'un ample debat sobre el que suposa l'elecció d'Obama com a president dels Estats Units, arribem als següents acords: 1.- Aquest fenòmen és, ara mateix, positiu. 2.- Pensem que Obama és una persona honesta, clara, valenta, audaç i segur d'ell mateix. 3.- És un èxit pel poble americà tenir un president negre. 4.- Creiem que alguna cosa bona portarà al món el nomenament d'Obama.

Sempre ja.